මුල් පිටුව 2018-06-03T04:05:52+00:00
ඕඩියෝ ධර්ම දේශනා එකතුවට

“යෝ වේ අනරහා සන්තෝ
අරහං පටිජානති
චෝරෝ සබ්‍රහ්මකේ ලෝකේ
ඒස ඛෝ වසලා’ධමෝ”

“යම් තැනැත්තෙක් වනාහී තමා රහත් නොවී සිටියදී ම මම රහත් කෙනෙක්මි’යි බොරුවට ප්‍රතිඥා දෙන්නේ නම් මහා බ්‍රහ්මයා සහිත වූ ලෝකයෙහි මේ පුද්ගලයා ඒකාන්තයෙන් ම සොරෙක් වූ අධම වූ වසලයෙක් ම ය.”

(වසල සූත්‍රය – සුත්ත නිපාතය)

නවතම ධර්ම දේශනා Audio

ඕඩියෝ ධර්ම දේශනා එකතුවට

නවතම පුවත්

rtttttttttty

April 3rd, 2018|0 Comments

tyutyutyu

April 3rd, 2018|0 Comments

වීඩියෝ ධර්ම දේශනා එකතුවට

නවතම ධර්ම දේශනා video

වීඩියෝ ධර්ම දේශනා එකතුවට
වීඩියෝ ධර්ම දේශනා එකතුවට